Straż Miejska m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Straż Miejska > Menu Przedmiotowe > RODO > Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

  Drukuj
 

Ochrona danych osobowych

Treść

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1)  (RODO) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-170) przy ul. Młynarskiej 43/45.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Małgorzatę Kumor, z którą można skontaktować się pisząc na adres Administratora lub adres poczty elektronicznej: iod@strazmiejska.waw.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie. art. 6 ust 1 RODO:

a/ osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; m.in. do celów rekrutacji, udziału w zajęciach organizowanych przez Straż Miejska;

b/ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Administratora;

c/ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Działania związane z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej;

d/ przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przede wszystkim działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia np. dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych;

e/ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej np. pomoc bezdomnym.

4. Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów administracji państwowej.

5. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – po ustaniu celu w jakim została zebrana lub wycofaniu zgody.

8. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

1) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

2) jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

3) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Przetwarzanie danych w zależności od celu określonego w ust. 3 jest:

a/ dobrowolne – konsekwencją nie podania danych jest np. brak możliwości udziału w rekrutacji, szkoleniu.

b/ niezbędne do realizacji umowy – konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

c-e/wynika za przepisów prawa – konsekwencje związane z niepodaniem danym zostały określone w przepisach szczególnych.

10. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Ponadto, zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-170) przy ul. Młynarskiej 43/45.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Małgorzatę Kumor, z którą można skontaktować się pisząc na adres Administratora lub adres poczty elektronicznej: iod@strazmiejska.waw.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie. art. 10.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.).

4. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

Do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych,

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

Do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 


 
 
Wprowadził Kumor Małgorzata 25-05-2018
Aktualizujący Kifert Adrianna 06-05-2021
Zatwierdzający Kifert Adrianna 06-05-2021
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-05-2021
Liczba odwiedzin: 1923
Rejestr zmian