Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 25 marca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.27.2020.WKA 
nr pisma w sprawie 8

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm.), dalej ustawy ooś oraz art. 49 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256), dalej k.p.a., zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Strawberry Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, złożony 17 lutego 2020 r., uzupełniony 6 marca 2020 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. ew. nr 87, 88, 89, 90, 91 i części dz. ew. nr 20, obręb 1-05-01, przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Zgodnie z:
- art. 10 § 1 k.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
- art. 74 ust. 3a ustawy ooś stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu,
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska,
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem,
- art. 41 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny,
- art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 27 marca 2020 r.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem Biura oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia poprzez ich przesłanie na adres korespondencyjny: Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Sprawę prowadzi: Weronika Kalińska, wkalinska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 25 27.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Jacek Lolo
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych
i Pozwoleń Emisyjnych Biura Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania.

Do wiadomości:
Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Data ogłoszenia:
25-03-2020
Data wprowadzenia:  26-03-2020
 
 
Wprowadził Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 26-03-2020
Aktualizujący Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 26-03-2020
Zatwierdzający Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 26-03-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-03-2020
Liczba odwiedzin: 395
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe